GDPR

Isar z.s. klade velký důraz na dodržování obecného nařízení GDPR a v rámci činností, které provádí dodržuje základní zásady pro nakládání s osobními údaji, kterými jsou:

 • Zákonnost, korektnost, transparentnost

 • Omezení účelem

 • Minimalizace údajů

 • Přesnost

 • Omezení uložení

 • Integrita a důvěrnost

V případě, pokud by, jste se rozhodli uplatnit jakékoliv ze svých práv v oblasti ochrany osobních údajů, prosím kontaktujte nás na mailové adrese sarka.smiskova@isar-hipoterapie.cz

Vaše práva jsou následující:

 • Právo na přístup k osobním údajům;

 • Právo na opravu;

 • Právo na výmaz ("právo být zapomenut");

 • Právo na omezení zpracování;

 • Právo na přenositelnost údajů;

 • Právo vznést námitku;

 • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

V případě, že byste nebyli spokojeni s naší reakcí na uplatnění Vašich práv, nebo bychom nedodrželi stanovený termín odpovědi (max. 30 dní) máte právo podat stížnost na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Adresa: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: https://www.uoou.cz, e-mal: posta@uoou.cz

ISAR z.s. zpracovává osobní údaje svých klientů za účelem možnosti poskytovat cílenou a individualizovanou terapeutickou péči prostřednictvím metodiky hipoterapie. Údaje neposkytuje třetím osobám. Údaje jsou uchovávány po dobu zařazení klienta do terapie a následujících 5 let po ukončení terapie. 


V případě neposkytnutí osobních údajů není možné klienta do terapeutického programu zařadit.