Stanovy Isar, zapsaný spolek

Stanovy Isar z. s.

Čl. 1.
Název a sídlo

Název: Isar z. s. (dále jen "spolek")
Sídlo: Tvrdín 8, PSČ 418 04


Čl. 2
Účel spolku

Spolek je zřízen za účelem poskytování komplexní rehabilitační péče jedincům se speciálními potřebami zejména v oboru hiporehabilitace a fyzioterapie. Kooperuje se subjekty stejného a podobného zaměření.Čl. 3
Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. 2., coby společného zájmu jeho členů. Spolek se řídí NOZ a vnitřním řádem spolku Isar. Činnost spolku navazuje přímo na dosavadní činnost občanského sdružení Isar, které bylo založeno 17.2. 1997.


Účel je naplňován zejména prostřednictvím:


 1. poskytování komplexní rehabilitační péče u klientů se speciálními potřebami, zejména v oboru hiporehabilitace a fyzioterapie,

 2. praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni,

 3. výzkumu a vzdělávání odborné veřejnosti, aktivní účast na kongresech, konferencích, sympoziích,

 4. pořádání seminářů a přednášek na aktuální témata pro odbornou i širokou veřejnost

 5. propagace aktivit spolku a osvěty např. prostřednictvím pořádání benefičních akcí, distribucí tiskovin, publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,

 6. poradenské a konzultační činnosti v rámci komplexní péče,

 7. zapojování dobrovolníků a podpory dobrovolnictví,

 8. umožnění získání praktických i teoretických zkušeností v komplexní rehabilitační péči studentům příslušných oborů,

 9. poskytování pracovních míst pro jedince se sníženými schopnostmi adaptability na okolní prostředí, změněnou pracovní schopností,

 10. vystupování jako právnická osoba, oprávněná hájit zájmy jedinců se speciálními potřebami,

 11. realizace projektů směřujících k rozvoji celostních přístupů v rámci komplexní rehabilitační péče,

 12. zajišťování finančních prostředků, z různých dostupných zdrojů, umožňující budování
  a rozvoj zázemí pro naplňování účelů spolku.

Zisk ze svých činností Spolek používá pouze pro podporu své hlavní činnosti dle těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.


Čl. 4
Členství ve spolku

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let s odpovídajícím vzděláním či prokazatelnými dlouhodobými zkušenostmi v oboru působení spolku. Členství ve spolku vzniká na základě schválení členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání.

2. Člen spolku má právo:

 1. účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

 2. volit ředitele spolku,

 3. předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

 4. na podporu ze strany spolku v rámci svých osobních aktivit a činnosti v oboru shodujícími se s účelem spolku a jeho stanovami.


3. Člen spolku má povinnost:

 1. dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,

 2. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

 3. aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce,

 4. podílet se na praktické činnosti spolku.


4. Členství ve spolku zaniká:

 1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena řediteli spolku,

 2. úmrtím člena,

 3. zánikem spolku,

 4. vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze, prakticky se nepodílí na činnosti spolku při naplňování jeho poslání nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.


5. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.
Čl. 5
Orgány spolku


Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a) členská schůze
b) ředitel

Čl. 6
Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů - členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

 1. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

 2. volí ředitele a odvolává jej,

 3. určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,

 4. schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,

 5. rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,

 6. rozhoduje o zániku spolku.


2. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.


3. Zasedání členské schůze je svoláváno ředitelem spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Ředitel je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá ředitel členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později, členem spolku, uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání.

4. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina členů spolku. Při neúčasti člena spolku na členské schůzi je tento povinen zplnomocnit za účelem usnášeníschopnosti jiného člena spolku, který bude hlasovat dvěma hlasy - hlasem svým a hlasem chybějící osoby, která ho tímto pověřila. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů členů spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas (vyjma zplnomocněných), hlasy členů si jsou rovny.


6. Záležitost, která nebyla zařazena na programu zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, bude zařazena k projednání se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů spolku.

7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje, členskou schůzí, pověřený člen spolku zápis a jeho správnost stvrzuje podpisem. Zápis svým podpisem ověřuje pověřený člen, přítomný na zasedání členské schůze.


Čl. 7
Ředitel

Ředitel je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž ředitelem písemně zmocněný člen, nebo zaměstnanec spolku.

2. Ředitel je volen členskou schůzí na dobu 5 let. Ředitel se funkce ujímá den následující po dni volby. Ředitel může být ze své funkce odvolán v rámci pětiletého funkčního období pouze z důvodu soustavného vedení spolku v rozporu s jeho cíli a základními myšlenkami, zakotvenými v těchto stanovách. Ředitel má právo podat výpověď ze své funkce, ve které může navrhnout nejvhodnějšího kandidáta na tuto funkci a členská schůze bude při volbě nového ředitele k tomuto přihlížet.

3. Ředitel je povinen:

 1. svolávat zasedání členské schůze,

 2. vést řádně agendu členské schůze,

 3. jednou za rok předložit členské schůzi ke schválení strategický plán spolku k projednání,

 4. propagovat a hájit účel a cíle spolku,

 5. plánovat činnost spolku a podávat ji ke schválení členské schůzi,

 6. podporovat členy spolku při vykonávání praktické činnosti v rámci aktivit spolku.


Čl. 8
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku


V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou fyzickou či právnickou osobu, která jej bude užívat k poskytování služeb neziskového charakteru a jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Stanovy jsou platné s účinností od 1. 7. 2016


V Praze dne 3. 6. 2016, zapsala Mgr. Šárka Smíšková